BADANIA DO POZWOLENIA NA BROŃ

Przeprowadzane badania na broń skierowane są do:

 • osób starających się lub posiadających pozwolenie na posiadanie broni (Dz. U. 99.53.549)
 • osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologia o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. (Dz. U. 01.67.679)
 • osób rozprowadzających oraz przechowujących w ramach działalności gospodarczej materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego (Dz. U. 02.117.1007)
 • inspektorów transportu drogowego (Dz.U. 01.125.1371)
 • kandydatów do objęcia urzędu sędziego i prokuratora (Dz. U. 01.98.1070)
 • kuratorów sądowych (Dz.U. 01.98.1071)
 • detektywów (Dz. U. 04.121.1265)
 • strażników gminnych/miejskich (Dz.U.2010r. nr 150 poz.1012)

Badania psychologiczne trwają średnio 2,5 – 3 godziny i obejmują wywiad psychologiczny oraz badania specjalistycznymi testami psychologicznymi, które pozwalają na:

 • określenie poziomu rozwoju intelektualnego,
 • opis cech osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach,
 • określenie poziomu dojrzałości społecznej tej osoby.

WAŻNE INFORMACJE:

 • Płatność za badanie pobierana jest z góry. Opłata nie jest zależna od wyniku badania.
  O orzeczeniu pozytywnym decyduje wynik badania, a nie uiszczenie opłaty.
 • Zakres badań psychologicznych może zostać rozszerzony, jeżeli psycholog
  uzna to za konieczne do prawidłowego określenia sprawności psychologicznej osoby badanej.
 • Orzeczenie psychologiczne stanowi podstawę do wydania pozwolenia na broń przez okres 2 miesięcy od daty wydania orzeczenia.
 • Orzeczenie psychologiczne wydawane jest bezpośrednio po badaniu.

Wykaz stanów chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychologicznego, które zostaną wykryte po badaniu na broń, wykluczających możliwość wydania pozwolenia na broń i rejestracji broni:

 • Brak ukończonych21 lat. Wyjątek - osoby, które ukończyły 18 lat a nie przekroczyły 21,
  mogą starać się o pozwolenie na broń na wniosek właściwego ZO PZŁ
  (Ustawa o broni i amunicji Dz. U. z 1999 r. Nr 53, poz. 549 z późniejszymi zmianami).
 • posiadanie zaburzeń psychicznycg, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
  (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 113, poz. 731, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 1999 r. Nr 11, poz. 95),
  lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej.
 • Występowanie istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego.
 • Występowanie uzależnień od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych.
 • Brak posiadania miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Istnienie uzasadnionej obawy, że możliwe jest użycie broni w celach sprzecznych z interesem bezpieczeństwa lub porządku publicznego, w szczególności skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej, albo wobec, których toczy się postępowanie karne o popełnienie takiego przestępstwa (Ustawa o broni i amunicji Dz. U. z 1999 r. Nr 53, poz. 549 z późniejszymi zmianami).

Przeciwskazania do uzyskania pozytywnego orzeczenia:

 • organiczne zaburzenia psychiczne,
 • zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych (wyjątek – nikotyna),
 • schizofrenia, zaburzenia typu schizoferenii (schizotypowe) i urojeniowe;
 • zaburzenia nastroju (afektywne);
 • zaburzenia nerwicowe lękowe, obsesyjno-kompulsyjne, dysocjacyjne,
 • przewlekająca się reakcja na ciężki stres i zaburzenia adapatacyjne;
 • przewlekłe zaburzenia behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi
  z wyłączeniem dysfunkcji seksualnych niespowodowanych zaburzeniem organicznym ani chorobą somatyczną;
 • zaburzenia osobowości;
 • zaburzenia nawyków i popędów;
 • zaburzenia preferencji seksualnych (transwestytyzm fetyszystyczny, ekshibicjonizm, oglądactwo, pedofilia, sadomasochizm);
 • upośledzenie umysłowe;
 • całościowe zaburzenia rozwojowe;
 • zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym.

Podstawa prawna:

Badania przeprowadzane są przy użyciu testów
z Pracowni Testów Psychologicznych
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Pracownia korzysta z certyfikowanej, nowoczesnej aparatury
firmy Alfa-Electronics
Pracownia Psychotechniczna
SENSOR Aleksandra Jurowicz


57 – 300 Kłodzko
ul. Bohaterów Getta 2/2

KONTAKT

Telefon:
+48 507 983 090

e-mail:
kontakt@pracownia-sensor.pl

/sensor.klodzko